I N S T A B O O S T E R

Nasze chomiki ciężko pracują...

Regulamin serwisu internetowego „InstaBooster”

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://instabooster.pl prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” w Warszawie 00-503 przy ulicy Żurawiej 6/12 lok. 766, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, tel.: +48 579 512 976, adres e-mail: biuro@instabooster.pl.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez za pośrednictwem serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy działający pod domeną https://instabooster.pl
2. Usługodawca – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, Warszawa 00-503, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, NIP: 5213641211, REGON: 146433467
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,
5. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, zawierający informacje o Użytkowniku, w tym informacje o zamówionych przez Użytkownika usługach.
6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
6. Informacje znajdujące się w Serwisie a dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) prowadzeniu Konta użytkownika w Serwisie,
b) udostępnianiu informacji w formie Newslettera,
c) składania zamówień na Produkty Usługodawcy za pomocą formularza zamówienia.
2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest na czas nieokreślony po poprawnie dokonanej rejestracji w Serwisie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest na czas nieokreślony w momencie zapisania się przez Użytkownika do usługi „Newsletter”.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. c, zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do składania zamówienia a ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub odstąpienia od jego składania.
5. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

§4 Konto użytkownika

1. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Konta użytkownika dokonuje rejestracji w Serwisie.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie Formularza rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania wszystkich danych wymaganych w Formularzu rejestracji oraz ustalenia indywidualnego loginu oraz hasła, które umożliwiać będą dostęp do Konta użytkownika.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.
4. Posiadanie Konta użytkownika umożliwia dostęp do oferty usługowej Usługodawcy.

§5 Usługi

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom usługi zgodnie z opisami zawartymi w Serwisie, w szczególności narzędzia z zakresu marketingu internetowego oraz szkolenia.
2. Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 1 posiadają Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie (posiadający dostęp do Konta użytkownika).
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie – chyba, że charakter nieodpłatny danej usługi wynika z opisu zawartego na stronie Serwisu (np. oferty promocyjne, produkty testowe itp.).
4. Użytkownik w celu zamówienia usługi wypełnia dostępny w Serwisie Formularz zamówienia, wskazując w nim rodzaj wybranej usługi, czas jej trwania (jeżeli dotyczy) oraz pozostałe wymagane w danym przypadku informacje (zgodnie z Formularzem zamówienia).
5. Przesłanie zamówienia Usługodawcy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w pole „Zamawiam” aktywne po poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia.
6. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
7. Wraz o otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 6 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
8. Dostęp do zamówionej usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika po poprawnym dokonaniu płatności w pełnej wysokości zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.

§6 Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności za usługi świadczone w Serwisie: a) przelew paypal
b) przelew online za pośrednictwem platformy płatności HotPay – zgodnie z regulaminem operatora płatności.
2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówione usługi w terminie 1 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. Za moment dokonania zapłaty uważa się zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy lub otrzymanie przez Usługodawcę wiadomości od operatora płatności online o poprawnym dokonaniu zapłaty przez Użytkownika.
3. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2 zamówienie Użytkownika zostaje anulowane.

§7 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§8 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych usług lub funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczenia poszczególnych usług lub funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Użytkowników.

§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 września 2019 r.

Zaufaj innowacyjnemu oprogramowaniu które zostało stworzone przez specjalistów.

Kontakt

Email: biuro@instabooster.pl